Home  |  About this Journal  |  Authors  |  Referees  |  Editors  |  Contact us  |  中文版
Interdisciplinary Subject with Atomic and Molecular Physics Contents   Vol.37, No.2, 2020      

The Effect of Ga Droplet Deposition Amount on Morphology of Concentric Quantum Double Rings--Li Zhi-Hong, Tang Jia-Wei, Guo Xiang, Wang Yi, Luo Zi-Jiang, Ma Ming-Ming, Huang Yan-Bin, Zhang Zhen-Dong and Ding Zhao [36]

First principles study of electronic structures and optical properties of Ce doped 6H-SiC--Zou Jiang, Zhou Ting-Yan, Xiong Zhong-Gang, Zeng Li-Juan and Wu Bo [35]

Effects on magnetization of Blume-Capel model in spin-1 and spin-1/2 hybrid spin nanotubes by double-mode random cross-crystal field--Li Xiao-Jie, Liu Yan-Chun and Li Xin-Jun [27]

Rogue wave in growth and dissipation Bose-Einstein condensates--Zhang Zhi-Qiang and He Zhang-Ming [69]

First-principles calculations of the absorption coefficient--Yao Qiu-Yuan, Xie Quan, Zhang Jin-Min, Yu Hong and Hou Liang-Liang [34]

Dispersion of the spin-orbit coupled Bose-Einstein condensation in a F-P cavity--Yao Heng-Yu, Yang Bo, Liu Zi-Long and Zhang Bo [35]

First principles study of electronic structures and optical properties of B doped Mn4Si7--Wang Li, Zhang Jin-Min, Zhong Yi, He Ten, Wang Kun and Xie Quan [44]

Electronic structure and optical properties of substitutional and interstitial N-doped ZnO--Dong Ming-Hui, Li Xiao-Jie and Tang Shun-Lei [31]

Atomic and Molecular Structure and Spectroscopy

Calculation of energy level structure and spectra of nicotine molecules--Zhong yu-Jie, Lu Li-Min, Li Jia-Hui, Wang Ting, Yu Jiao, Yu Jian-Cheng and Tang Yan-Lin [52]

Theoretical study of H2 adsorption on LiF molecule under an external electric field--Yin Yue-Hong and Li Ji-Wen [42]

Structure and Properties of Bisphenol A Type Epoxy Resin Molecule under External Electric Field Based on Density Functional Theory--Li Ya-Sha, Chen Jia-Mao, Sun Lin-Xiang, Chen Kai, Wang Hui-Yao and Yu Xu [39]

Mixed neutral/polyelectrolyte polymer brushes toward protein adsorption/ desorption--Zhao Xin-Jun, Chen Jiu-Zhi and Ma Chao [39]

Theoretical Spectroscopy Study of N-Glycolylneuraminic Acid in Solvent and External Electric Field--Chang Rui, Zeng Xue-Feng and Zhu Qiu-Jin [33]

Theoretical study on adsorption characteristics of ornidazole on TiO2 (101) surface--Tang Jing, Tan Ruo-Lan, Guo Jian-Min and Li Lai-Cai [37]

Cluster and Nanostructure
Plasmas and Atomic and Molecular Collisions
Atomic and Molecular Physics under Extreme Condition
Quantum Optics and Quantum Information
Search by Issue
 Volume: 
 Issue:      

Search by Keywords
   Search 
by keyword  
from   to 

Notices

You are the 47026 visitor.

Copyright @ 2007Editorial Office of Journal of Atomic and Molecular Physics
Address: Institute of Atomic and Molecular Physics, Sichuan University  Postcode: Chengdu 610065
Tel:QQ: 3094757965  Fax:  E-mail: jamp@scu.edu.cn
Beijing E-Tiller Co., Ltd.