Home  |  About this Journal  |  Authors  |  Referees  |  Editors  |  Contact us  |  中文版
Atomic and Molecular Structure and Spectroscopy Contents   Vol.37, No.1, 2020      

Effects of Lipid Redistribution on Protocell Nanoparticles Uptake by Cells--Wang Ying, Wang Ping, Zhang Guo-Liang, Zhu Tao and Jiang Zhong-Ying [169]

Molecular structure and spectral properties of l-theanine under external field--Yuan Li, Shi Bin, Yu Jian-Cheng, Tang Tian-Yu, Yuan yuan and Tang Yan-Lin [117]

The theoretical study of the potential energy surface and bound states of Kr-CS complex--DUAN Rui, QIAN Jing, PAN Xiao-Feng, ZHU Chao, LI Kuan-Guo, FENG Er-Yin and HUANG Wu-Ying [123]

Study on structure and dissociation properties of m-xylene under external electrical fields--Xiang Qianjin,Yin Wenyi,MAO Rui,Liu Yuzhu,ZHANG Cheng-Yuanzhe and ABULIMITI Bumaliya [111]

Subsituent effects on intramolecular hydrogen bond and proton transfer in 2-(2-hydroxyphenyl)benzothiazole: DFT and TD DFT research--YI Pinggui,ZHANG Zhiyu,TAO Hongwen,LI Yangyang,LI Qing,PENG Wenyu and LI Yuru [89]

Study on the Microscopic Characteristics of C3F8 under External Electric Field Based on Density Functional Theory--Li Ya-Sha, Mei Yi-Ming, zhang Xiao-Bin and Xie Yun-Long [123]

Theoretical study on the structure and property of Cu3-benzene series--Liu Jing, Leng Yan-Li, Zhang Rong-Fang, Mu Hong-Mei and Zhang Jian-Hui [95]

Comparison of screening effect of Debye model with--Li Xiangfu,LI Gao-qing,JIA Li-Ping and Jiang Gang [97]

Cluster and Nanostructure
Plasmas and Atomic and Molecular Collisions
Atomic and Molecular Physics under Extreme Condition
Quantum Optics and Quantum Information
Interdisciplinary Subject with Atomic and Molecular Physics

Thermal field analysis of AlN crystal growth crucible based on physical vapor transport--Lu Zheng-Qian, QU Yipu, CHEN Xue, WANG Fang and LIU Yuhuai [104]

Molecular Dynamics Simulation of Ammonium Chloride Aqueous Solution--Wang Jihong,Wen Wen,Li Fei,Lin He and Yuan Junsheng [208]

Fe and F Codoped Effects on the Electronic Structure and Optical Properties of ZnO--Zhu Shan-Shan, Lv Lei, Wang Juan and Zhang Li-Li [107]

Thermal effect on electronic and optical properties of tP10-FeB4--Dong Ming-Hui, Yuan Guang-Ming, Yin Tian-Tian and Zhang Cai-Li [95]

The electronic structure and optical properties of Cu-Fe codoped ZnO based on first-principles--Liu Chun-Jing, Zhang Peng-Cheng and Zhang Guang-Ming [117]

First-principle Studies of AlxFeTiCrZnCu High Entropy Alloys with Different Mole Fractions of Al--Wang Lan-Xin, Wen Bin and Yao Shan [83]

Effect of Non - harmonic Vibration on Thermal Transport Properties of SiC Graphene--zhouhongjun, Zheng Run-Lun and Wang Ming-Liang [84]

Dynamic heterogeneity of the single-component system Cu in glass transition--Xing Xiao-Feng, Sun Yong-Li and Wang Zhi-Cong [108]

Search by Issue
 Volume: 
 Issue:      

Search by Keywords
   Search 
by keyword  
from   to 

Notices

You are the 43482 visitor.

Copyright @ 2007Editorial Office of Journal of Atomic and Molecular Physics
Address: Institute of Atomic and Molecular Physics, Sichuan University  Postcode: Chengdu 610065
Tel:QQ: 3094757965  Fax:  E-mail: jamp@scu.edu.cn
Beijing E-Tiller Co., Ltd.